Shri Vajpayee Bankable Yojana 2024 | વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના ધંધા માટે સરકાર 8 લાખ રૂપિયા સુધી ઓછા વ્યાજે લોન

Shri Vajpayee Bankable Yojana 2024:

 વાજપેયી બેંકેબલ યોજના નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એવા વ્યક્તિઓને સ્વ-રોજગારની તકો પૂરી પાડવાનો છે જેઓ હાલમાં બેરોજગાર છે, પછી ભલે તેઓ શહેરી હોય કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા હોય. વધુમાં, આ પહેલ વિકલાંગ અને દૃષ્ટિહીન વ્યક્તિઓને લાભ લેવા માટે મદદરૂપ કરે છે.વાજપેયી બેંકેબલ યોજના દ્વારા ગુજરાતમાં આર્થિક કટોકટીથી પીડિત પરિવારોને રૂ.8 લાખ સુધી ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે . અમે આ Vajpayee Bankable Yojana (Loan Yojana In gujarat) ગુજરાતની સંપૂર્ણ વિગતો શેર કરીશું જેમ કે વાજપેયી બેંકેબલ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી, દસ્તાવેજો, પાત્રતા, ફોર્મ પીડીએફ અને બેંક સૂચિ સંબંધિત માહિતી આ લેખમાં જાણવા મળશે.

વાજપેયી બેંકેબલ યોજના 2024 નો હેતુ

ગુજરાત રાજ્યના ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારના શિક્ષિત યુવાન / યુવતીઓ, દિવ્યાંગોને સ્વરોજગારીની તક મળે ખૂબ જરૂરી છે. શ્રી બાજપાઈ બે‍ન્‍કેબલ યોજના દ્વારા કુટિર ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન મળે તે મહત્વનો ઉદ્દેશ્ય છે. નાગરિકો પોતાનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય ચાલુ કરે અને તેઓ આત્મનિર્ભર બને તે માટે ખૂબ ઓછા દરે લોન મળે તે હેતુસર vajpayee bankable yojana કાર્યરત કરેલ છે. VBY યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને દ્વારા ઉદ્યોગ, સેવા અને વેપારક્ષેત્રે લોન મળશે. અને આ પર સબસીડી પણ મળવાપાત્ર થાય છે.

વાજપેયી બેંકેબલ લોન યોજના લાભ મેળવવા માટે પાત્રતા

 • ઉંમર: 18 થી 65 વર્ષ હોવી જોઈએ.
 • લાયકાત: અરજદારે લઘુત્તમ ધોરણ ચોથું પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અથવા, તાલીમ/અનુભવ: ખાનગી સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહિના અથવા સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાઓમાંથી ઓછામાં ઓછા એક મહિનાની તાલીમ મેળવવી જોઈએ. સૂચિત વ્યવસાયનો વિસ્તાર અથવા તે જ પ્રવૃત્તિમાં ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ અથવા વારસાગત કારીગર હોવો જોઈએ.
 • આવકનો કોઈ માપદંડ નથી
 • લાભાર્થીને જે ધંધા કે વ્યવસાય માટે લોન લેવાની હોય, તેને અનુરૂપ ખાનગી સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછા 3 માસની તાલીમ મેળવેલી હોવી જોઈએ.
 • લાભાર્થી દ્વારા સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી 1 મહિનાની તાલીમ લીધેલ હોય તો પણ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાયક ગણાશે.
 • અરજદાર પાસે 1 વર્ષનો ધંધાને લગતો અનુભવ હોય તો પણ માન્ય ગણાશે.
 • લાભાર્થી પોતે વારસાગત કારીગર હોય તો પણ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • આ યોજનાનો લાભ દિવ્યાંગ કે અંધ નાગરિકો પણ લાભ મેળવી શકશે.
 • આ યોજના હેઠળ અરજદારને vajpayee bankable yojana bank list જેમકે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, સહકારી બેંક, પબ્લીક સેક્ટરની બેંકો, ખાનગી બેંક દ્વારા લોન મેળવી શકશે.
 • Vajpayee bankable yojana Gujarat લાભ એક વ્યક્તિને માત્ર એક જ વખત મળશે.
 • સક્રિય સ્વસહાય જૂથ કે જેમનું ગ્રેડીંગ થયેલું હોય તેવા જૂથોને Vajpayee bankable Loan Yojana નો લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • અરજદાર દ્વારા આ વિભાગ દ્વારા કે અન્ય વિભાગ દ્વારા આવી યોજનાનો લાભ મળ્યો હોય તેઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.

Vajpayee Bankable Loan Yojana માટે મળવાપાત્ર લાભ

 • ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.
 • સેવા ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.
 • વ્યવસાય ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.
 • લોનની રકમ પર સબસિડીનો દર: ઉદ્યોગો, સેવા અને વ્યાપાર ક્ષેત્ર માટે નીચે જણાવ્યા મુજબ સબસિડી ઉપલબ્ધ રહેશે.
 • વિસ્તાર General Category અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ/ભૂતપૂર્વ સૈનિક/મહિલા/અંધ અથવા વિકલાંગ 40% કે તેથી વધુ વિકલાંગતા ધરાવતા
 • ગ્રામ્ય 25% 40%
 • શહેર 20% 30%

Vajpayee Bankable Loan Yojana સબસિડીની મહત્તમ મર્યાદા

 • ઉદ્યોગ ₹ 1,25,000/-
 • સેવા ₹ 1,00,000/-
 • વ્યવસાય જનરલ કેટેગરી ગ્રામ્ય ₹60,000
 • શહેર ₹75,000
 • અનામત કેટેગરી શહેર / ગ્રામ્ય ₹80,000
 • નોંધ: અંધ અથવા વિકલાંગ વ્યક્તિ માટે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં લાભાર્થી દીઠ સબસિડીની મહત્તમ મર્યાદા ₹1,25,000/- હશે.

વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે આવશ્યક દસ્તાવેજો.

 • શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર (એલસી)
 • પાસપોર્ટ સાઇઝનું ફોટો
 • ચૂંટણીકાર્ડ
 • લાભાર્થીનું આધારકાર્ડ
 • જન્મ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર
 • શૈક્ષણિક લાયકાતની માર્કશીટ (છેલ્લી માર્કશીટ)
 • જાતિ અંગેનું સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જન જાતિ માટે)
 • 40% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગ લાભાર્થીઓના કિસ્સામાં દિવ્યાંગતાની ટકાવારીનું સિવિલ સર્જનનું/સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર
 • અરજદાર દ્વારા મેળવેલ તાલીમ / અનુભવનું પ્રમાણપત્ર.
 • જે સાધન-ઓજાર ખરીદવાના હોય તેનો VAT/TIN નંબરવાળા ભાવપત્રક અસલ જોડવું.
 • નક્કી થયેલા ધંધાના સ્થળનો આધાર પુરાવો. (ભાડાકરાર / ભાડાચિઠ્ઠી / મકાન વેરાની પહોંચ)
 • વીજળી વપરાશ કરવાની હોય તો મકાનનું ઈલેક્ટ્રિક બિલ અને મકાન માલિકનું સંમતિપત્રક.

બેંક ધિરાણની મર્યાદા

 • ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે (Industries Sector) 8 લાખની મહત્તમ મર્યાદા
 • સેવા ક્ષેત્ર માટે (Service Sector) 8 લાખની મહત્તમ મર્યાદા
 • વેપાર ક્ષેત્ર માટે (Business Sector) 8 લાખની મહત્તમ મર્યાદા

વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાની ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી ?

 • પ્રથમ Google સર્ચમાં “Bankable Scheme Portal” ટાઇપ કરવું રહેશે.
 • આ સર્ચમાં તમે ફાઇનાન્સ વિભાગની અધિકૃત વેબસાઇટની લિંક મળશે.
 • તેની માધ્યમથી તમે https://blp.gujarat.gov.in/ પર પહોંચી શકશો.
 • “શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ લોન યોજના” માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન માટેની પોર્ટલ પર ક્લિક કરવું રહેશે.
 • જો તમે આ પોર્ટલ પર આગમન કરવામાં આવ્યા ન હોય, તો “REGISTER” પર ક્લિક કરીને રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરવી.
 • રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પૂરી કરવાને માટે, તમારું મોબાઇલ નંબર અને કૅપ્ચા કોડ દાખલ કરી આગળ વધી શકશો.
 • તમારું નામ, ઈમેઇલ આઈડી, પાસવર્ડ વગેરે વિગતો દાખલ કરી રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા સમાપ્ત કરવી.
 • લાભાર્થી પ્રમાણે સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થયેલ હોય તો, “Citizen Login” પર ક્લિક કરીને લૉગિન કરી શકશો.
 • મોબાઇલ નંબર અને પાસવર્ડથી લૉગિન કરવાને પછી “New Application” પર ક્લિક કરશો.
 • “શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના” પસંદ કરીને ઓનલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ કરવી.
 • આપ્લિકેશનમાં તમારી વિગતો અને સરનામું દાખલ કરીને આગળ વધી શકશો.
 • પછી “યોજના વિગતો” માં પ્રોજેક્ટ વિગતો, વ્યાપાર વિગતો અને આવશ્યક વિત્તમાનની માહિતી દાખલ કરી શકશો.
 • “અનુભવ / તાલીમની વિગતો” માં તમામ માહિતી દાખલ કરીને “Save & Next” પર ક્લિક કરી શકશો.
 • આવશ્યક દસ્તાવેજો સાથે “Attachment” માં PDF ફાઇલ અપલોડ કરીને “Submit Application” પર ક્લિક કરી શકશો.
 • આ પ્રક્રિયા પૂરી થવાથી, તમારો ઑનલાઇન એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ થશે, જેને સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધવામાં આવશી શકશે.
 • છેલ્લી, તમારી ઑનલાઇન એપ્લિકેશનનું નંબર જનરેટ થઈ ગયેલ છે તેની જાણ મળશે.

અગત્યની લિન્ક

👉ઓફિશિયલ વેબસાઇટ માટે  ➖: –

  Click Here                                                              

👉શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ લોન યોજનાનુ અરજી     ફોર્મ.   ➖:-      Click Here

વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના હેલ્પલાઇન

શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે આ લોન યોજનાની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકાશે. પરંતુ વધુ માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે, આ યોજનાના લાભ મેળવવા માટે સંબંધિત જીલ્લાના ‘જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર’માંથી માહિતી મેળવી શકાશે.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top