ટાઈમ ડિપોઝીટ સ્કીમ: ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસની આ એક ઉત્તમ યોજના છે. આ સ્કીમમાં રોકાણકારોને 7.5 ટકા સુધીનું ઉત્તમ વ્યાજ મળે છે. જો તમે પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં એકસાથે રૂ. 2 લાખ જમા કરો છો, તો તમને લગભગ રૂ. 90 હજાર મળી શકે છે.

પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝીટ સ્કીમ

પોસ્ટ ઓફિસ ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવે છે. આમાં એક સ્કીમનું નામ છે ટાઈમ ડિપોઝિટ. આ ઈન્ડિયા પોસ્ટની એક ઉત્તમ સ્કીમ છે. આ સ્કીમમાં રોકાણકારોને 7.5 ટકા સુધીનું વ્યાજ મળે છે, આ સિવાય તે ટેક્સ બચાવવામાં પણ મદદ કરે છે.

જો તમે આ પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝીટ સ્કીમમાં એકસાથે 2 લાખ રૂપિયા જમા કરાવો છો, તો તમને લગભગ 90 હજાર રૂપિયા વ્યાજ મળશે, આ સિવાય સમય પૂરો થવા પર, 2 લાખ રૂપિયાની મૂળ રકમ પણ પરત કરવામાં આવશે.

5 વર્ષની સમયની થાપણો પર કર લાભો ઉપલબ્ધ છે

જો પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝીટ ખાતું 5 વર્ષ માટે ખોલવામાં આવે તો કર લાભો પણ ઉપલબ્ધ છે. રોકાણની રકમ પર કલમ 80C હેઠળ કપાત મેળવી શકાય છે

આ યોજનામાં રોકાણનો સમય 15 વર્ષ છે

હાલમાં, ડિપોઝિટ ખાતાઓ 4 જુદા જુદા સમયગાળા માટે ખોલી શકાય છે. 1 વર્ષ માટે વ્યાજ દર 6.8 ટકા, 2 વર્ષ માટે વ્યાજ દર 6.9 ટકા, 3 વર્ષ માટે 7 ટકા અને 5 વર્ષ માટે 7.5 ટકા છે. વ્યાજ વાર્ષિક ચૂકવવામાં આવે છે. જાય છે. અને તેની ગણતરી ત્રિમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે. લઘુત્તમ રૂ. 1000નું રોકાણ કરી શકાય છે.

આ રીતે તમને 90 હજાર વ્યાજ મળશે

પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝીટ કેલ્ક્યુલેટર અનુસાર, જો કોઈ રોકાણકાર આ સ્કીમમાં 5 વર્ષ માટે 2 લાખ રૂપિયા જમા કરાવે છે, તો તેને વ્યાજ તરીકે કુલ 89990 રૂપિયા મળશે. પાંચ વર્ષ પૂરા થવા પર, 2 લાખ રૂપિયાની મૂળ રકમ પણ પરત કરવામાં આવશે..

Share your love ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *